3,795,000 VNĐ
hàng tháng
STANDARD-01
CPU
02 x Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)-Cores/Threads: 8/16-RAM: 08 GB-Disk: 02 x 240GB SSD (RAID 1)
hoặc 02 x 500GB HDD (RAID 1)-Network: 100 Mbps-IPv4: 01-Giảm 10~20% khi thanh toán 02~03 năm.
5,009,000 VNĐ
hàng tháng
STANDARD-02
CPU
02 x Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)-Cores/Threads: 8/16-RAM: 16 GB-Disk: 02 x 240GB SSD (RAID 1)
hoặc 02 x 500GB HDD (RAID 1)-Network: 100 Mbps-IPv4: 01-Giảm 10~20% khi thanh toán 02~03 năm.
5,808,000 VNĐ
hàng tháng
STANDARD-03
CPU
02 x Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)-Cores/Threads: 12/24-RAM: 24 GB-Disk: 02 x 240GB SSD (RAID 1)
hoặc 02 x 500GB HDD (RAID 1)-Network: 100 Mbps-IPv4: 01-Giảm 10~20% khi thanh toán 02~03 năm.
6,534,000 VNĐ
hàng tháng
STANDARD-04
CPU
02 x Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)-Cores/Threads: 12/24-RAM: 32 GB-Disk: 02 x 240GB SSD (RAID 1)
hoặc 02 x 500GB HDD (RAID 1)-Network: 100 Mbps-IPv4: 01-Giảm 10~20% khi thanh toán 02~03 năm.
7,986,000 VNĐ
hàng tháng
STANDARD-05
CPU
02 x Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)-Cores/Threads: 12/24-RAM: 48 GB-Disk: 02 x 500GB SSD (RAID 1)
hoặc 02 x 01 TB HDD (RAID 1)-Network: 100 Mbps-IPv4: 01-Giảm 10~20% khi thanh toán 02~03 năm.
10,164,000 VNĐ
hàng tháng
STANDARD-06
CPU
02 x Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)-Cores/Threads: 12/24-RAM: 96 GB-Disk: 02 x 500GB SSD (RAID 1)
hoặc 02 x 01 TB HDD (RAID 1)-Network: 100 Mbps-IPv4: 01-Giảm 10~20% khi thanh toán 02~03 năm.